0
09131180482

دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت

ردیف شرح دوره کد رشته میزان ساعت آموزش مبلغ به تومان
۱ آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (۱/۱۸)  spss ۹۲۰۰۲۹۶۳ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲ آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (۱/۱۸)  spss ۹۲۰۰۲۹۵۸ ۲۰ ۲۵۰۰۰
۳ نقشه کشی به  کمک کامپیوتر ۹۲۰۰۲۲۲۲ ۶۴ ۸۰۰۰۰
۴ ابزار و تجهیزات آموزشی علوم  و ریاضی (پایه ابتدایی ) ۹۹۵۰۶۸۵۵ ۳۲ ۴۰۰۰۰
۵ کاربرد آمار در امور اداری(۶/۱۱) (۱۶/۶) (۲۰/۲) (۲۱/۲) ۹۱۴۰۱۴۶۶ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۶ آمار کاربردی (۱۸/۲) (۲۲/۲۲)(۲۳/۱۱) ۹۱۴۰۱۴۴۰ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۷ آمار استنباطی ۹۱۴۰۱۴۳۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۸ آمار توصیفی ۹۱۴۰۱۴۲۹ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۹ آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی ۹۱۴۰۱۴۰۸ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۰ مهارت های آزمایشگاهی فناوری نانو ۹۳۳۰۰۱۰۱ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۱ بررسی,تحلیل و روش تدریس (دانش فنی پایه رشته شیمیایی) پایه دهم و بازآموزی مبانی علمی آن ۹۹۵۰۵۷۹۸ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۲ تغییرات و نوآوری های علمی در آموزش زیست شناسی ۹۹۵۰۵۵۴۱ ۱۶ ۲۵۰۰۰
۱۳ بررسی , تحلیلی و روش تدریس (علوم تجربی) سال سوم دوره اول متوسطه (پایه نهم) و بازآموزی مبانی ۹۱۲۰۱۳۱۲ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۴ بررسی, تحلیل و روش تدریس (مطالعات اجتماعی و کلیات علوم ,فارسی,دینی و قرآن, هنر و تربیت بدنی) ۹۱۳۰۰۳۱۷ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۱۵ بررسی, تحلیل و روش تدریس (ریاضی) سال سوم دوره اول متوسطه (پایه نهم) و باز آموزی مبانی علمی ۹۱۱۰۱۵۰۷ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۶ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه پنجم و باز آموزی مبانی علمی آن (استانی) ۹۱۱۰۰۶۰۷ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۷ بررسی, تحلیل و روش تدریس (ریاضی) دوره متوسه اول (پایه هشتم ) و باز آموزی مبانی علمی آن (استانی) ۹۱۱۰۱۴۰۵ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۸ بررسی,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه چهارم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۱۶۱۶ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۹ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۰۴۲۰ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲۰ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) دوره ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۴۲۰ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۲۱ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه دوم  ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و باز آموزی ۹۱۱۰۰۳۱۴ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۲۲ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه ششم  ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و باز آموزی ۹۱۱۰۰۳۱۳ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۲۳ آموزش مفاهیم ریاضی ۹۱۱۰۳۲۳۴ ۲۴ ۲۵۰۰۰
۲۴ روش های برتر تدریس و آموزش ریاضی ۹۱۱۰۳۲۲۱ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲۵ احتمالات و الگوهای آماری ۹۱۱۰۳۴۳۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۲۶ تهیه و تنظیم گزارشات آماری (۱۸/۲۲) ۹۱۱۰۳۴۲۹ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۲۷ مدیریت کیفیت در تولید آمار (۱۸/۲۱) ۹۱۱۰۳۴۲۸ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۲۸ آشنایی با نظام آماری ایران (۱۸/۲۰) ۹۱۱۰۳۴۲۷ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۲۹ روش های کنترل افشای اطلاعات آماری (۱۸/۱۹) ۹۱۱۰۳۴۲۶ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۳۰ آشنایی با نظام آمارهای ثبتی(۱۸/۱۳) ۹۱۱۰۳۴۲۵ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۱ بی پاسخی در آمارگیری (کاستن , وزن دهی , جانهی)(۱۸/۱۱) ۹۱۱۰۳۴۳۲ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۲ آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح های آماری(۱۸/۹) ۹۱۱۰۳۴۲۲ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۳۳ مبانی آمار رسمی (۱۸/۶) ۹۱۱۰۳۴۲۱ ۲۰ ۲۵۰۰۰
۳۴ بررسی ,حلیل و روش تدریس علوم تجربی  دوم متوسطه (پایه هشتم ) و باز آموزی علمی آن استان ۹۱۲۰۱۲۰۵ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۵ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  اول متوسطه و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۳۶۰۸ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۳۶ بررسی, تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۰۳۱۹ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۳۷ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه ششم ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و  باز آموزی ۹۱۲۰۰۳۱۴ ۲۰ ۲۷۰۰۰
۳۸ بررسی, تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه دوم ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و  باز آموزی ۹۱۲۰۰۲۰۵ ۲۰ ۲۷۰۰۰
۳۹ مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ۹۱۲۰۳۲۳۵ ۴۰ ۵۰۰۰۰
۴۰ آموزش مفاهیم علوم تجربی و اجتماعی ۹۱۲۰۳۰۱۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۴۱ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی  همسو با برنامه درس ۹۱۲۰۰۲۰۴ ۱۶ ۲۵۰۰۰
۴۲ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی اول متوسطه و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۳۶۰۸ ۱۸ ۲۷۰۰۰
۴۳ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۰۳۱۹ ۱۸ ۲۷۰۰۰
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *